Skip to main content

Quasiparticles in high temperature superconductors: consistency of angle resolved photoemission and optical conductivity

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Arxiv.org
by J. Mesot; M. Randeria; M. R. Norman; A. Kaminski; H. M. Fretwell; J. C. Campuzano; H. Ding; T. Takeuchi; T. Sato; T. Yokoya; T. Takahashi; I. Chong; T. Terashima; M. Takano; T. Mochiku; K. Kadowaki
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/9910430v2
Arxiv.org
by P. Richard; T. Sato; K. Nakayama; T. Takahashi; H. Ding
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1110.6751v1
Arxiv.org
by H. Matsui; T. Sato; T. Takahashi; S. -C. Wang; H. -B. Yang; H. Ding; T. Fujii; T. Watanabe; A. Matsuda
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0304505v2
Arxiv.org
by A. J. Millis; L. B. Ioffe; H. Monien
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/9503115v1
Arxiv.org
by M. R. Norman; H. Ding; M. Randeria; J. C. Campuzano
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/9710185v1
Arxiv.org
by Mohit Randeria; Juan-Carlos Campuzano
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/9709107v1
Arxiv.org
by Wentao Zhang; Guodong Liu; Jianqiao Meng; Lin Zhao; Haiyun Liu; Xiaoli Dong; Wei Lu; J. S. Wen; Z. J. Xu; G. D. Gu; T. Sasagawa; Guiling Wang; Yong Zhu; Hongbo Zhang; Yong Zhou; Xiaoyang Wang; Zhongxian Zhao; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; X. J. Zhou
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0801.2824v1
Arxiv.org
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0002225v1
Arxiv.org
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0602474v1
Arxiv.org
by Andrea Damascelli; Zhi-Xun Shen; Zahid Hussain
texts
eye 88
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0208504v1